DLIT for PC v1.0  
โปรแกรมแบบติดตามการดำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัวกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ติดตั้ง Application DLIT for PC  
 
  ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน .NET Framework 4.0: